Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Att skydda våra medlemmars integritet, de personuppgifter vi behandlar, är av högsta vikt för oss på
Åhus Träningscenter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande
personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar medlemmars
personuppgifter.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn,
personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.
Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att
därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna, om du samtycker till detta, för att
informera dig om nyheter som kan intressera dig och vidareutveckla vår verksamhet.
Personuppgifterna behandlas för
• förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning
eller i övrig kreditbedömning); samt
• fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering).
Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för
• marknads- och kundanalyser;
• affärsuppföljning;
• affärs- och metodutveckling (t.ex. utveckling av Åhus Träningscenters hemsida), samt
• marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade
affärsintressen.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Åhus Träningscenters externa
leverantörer (så som IT-leverantörer och leverantörer för betallösningar) i den mån det behövs för att
administrera och genomföra den berörda tjänsten. Vi kan komma att dela personupgifterna till
leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, (så som leverantörer av CRM
system, inkassobolag, kreditmarknadsbolag, banker, och tryckerier.
Endast personer hos Åhus Träningscenter som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen
ovan har tillgång till uppgifterna. Åhus Träningscenter har vidare vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.
Åhus Träningscenter sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos Åhus Träningscenter.
Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ett år, om du inte begär att dina
personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som
anonymiserats kan komma att sparas även därefter.
Dina rättigheter
Åhus Träningscenter 556652-7270, Stormgatan 19 29632 Åhus är personuppgiftsansvarig för dina
personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i
enlighet med lag.
Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår skriva till Åhus Träningscenter och få veta vilka
uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om
du vill är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska
radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering av personuppgifter kan
innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal. Vi är även
skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Om du är missnöjd över hur Åhus Träningscenter behandlar dina personuppgifter har du rätt att
anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Åhus Träningscenters
personuppgiftsbehandling.
Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
Åhus Träningscenter på Info@ahustraningscenter.com eller per brev till adressen ovan.